100 år i demokratins tecken av allmän och lika rösträtt!

Den 17 december 1918 fattade riksdagen beslut om allmän och lika rösträtt. En kan sammanfatta detta som ett startskott i en lång rad demokratiska erövringar som sker under 1900-talet och fram till idag. Nu hundra år senare vill vi tacka de kämpar som stridit för rättvisa och demokrati. Ni som banat vägen fram till idag. Alla som stått upp för mänskliga rättigheter och kämpat för allas lika värde. Att få leva i en demokrati är en ynnest. Att få möjligheten att påverka beslut och få vara en del av och kunna påverka samhällsdebatterna med yttrandefrihet och opinionsbildning är inte alla förunnat. Att värna om demokratin är en ständigt pågående process, hot och hat kan inkräkta men de demokratiska krafter av mänskliga rättigheter och allas lika värde skall alltid stå i centrum för debatten. Vi ansluter oss i kampen för ett samhälle fritt från diskriminering, ett samhälle fritt från förtryck och våld samt ett samhälle där allas lika värde och de mänskliga rättigheterna står i centrum.