Civilsamhället
Civilsamhället är ett samlingsnamn för särskilda aktörer och organisationsformer inom samhället. Civilsamhället omfattar föreningslivet, ideella organisationer och frivilliga krafter, men även ekonomiska verksamheter som inte främst är vinstutdelande utan snarare drivs utifrån ideella mål och ett engagemang för en viss samhällsfråga.
Civilsamhällets verksamheter bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Inom civilsamhället finns också plats för informella nätverk och vänskapsrelationer. Det civila samhället definieras av Sveriges riksdag och regering som ”en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans för gemensamma intressen”.

Civilsamhället utgörs av en mängd olika aktiviteter och verksamheter som bidrar till att andra sektorer fungerar bättre. Integrationsforum mot rasism tillhör en av aktörerna i civilsamhället som agerar icke-statligt för att uppnå organisationsmålen.

Nedan följer en kort beskrivning av våra begrepp. För mer kunskap och intressant läsning kan ni titta in på litteraturlistan (fliken till vänster).