Diskriminering

Diskriminering är ett lagstiftat begrepp och innebär kortfattat olika behandling av lika fall. Diskrimineringsförbud regleras på två ställen i svensk lagstiftning: Den ena utgörs av skydd mot olaga diskriminering i Brottsbalken 16 kap och 9 §. Den här typen av brott anmäls till polisen och kan leda till böter eller fängelse. Olaga diskriminering är förutom en diskriminerande handling även ett hatbrott. Det andra förbudet utgörs av ett skydd gentemot civilrättslig diskriminering, enligt diskrimineringslagen (2008:567). Diskriminering enligt denna lag kan anmälas till fackförbund, Diskrimineringsombudsmannen eller en lokal antidiskrimineringsbyrå som kan leda till diskrimineringsersättning. Vi på Integrationsforum utgår ifrån och arbetar med framförallt det senare, d.v.s. diskrimineringslagen.

Diskrimineringslagen är ett villkorat skydd och villkoren innebär att:

 • Enbart en privatperson får anmäla.
 • Privatpersonen måste ha missgynnats, d.v.s. sämre behandlad i jämförelse med vad någon annan har blivit eller skulle ha blivit behandlad i en motsvarande situation.
 • Det måste finnas ett samband mellan missgynnandet och något av dem 7 skyddade diskrimineringsgrunderna.
 • Den upplevda diskrimineringen måste ha skett inom någon av dem 10 skyddade samhällsområdena.
 • Privatpersonen måste vara i någon slags beroendeposition till den anklagade, det kan vara en anställd vs chef, en elev vs en lärare etc.


Diskrimineringsgrunderna är: etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder.

De skyddade samhällsområden:

 • Arbetslivet
 • Utbildning (Förskola, grundskola, gymnasieutbildning, högskola, universitet)
 • Värnplikt och civilplikt
 • Handel med varor, tjänster och bostäder (utanför privat- och familjelivet) samt allmän sammankomst (t.ex. marknader, mässor eller konserter)
 • Hälso- och sjukvården samt socialtjänsten
 • Offentlig anställning (Kommuner, landsting, myndigheter etc.)
 • Samhällsservice (socialförsäkring, bidragssystem, arbetslöshetsförsäkring, statligt studiestöd)
 • Arbetsmarknadspolitiska åtgärder (Arbetsförmedlingar statliga såsom privata)
 • Socialförsäkringssystemet (Försäkringskassans tjänster, tex rätten till social trygghet i form av sjukpenning, arbetslöshetsersättning, pension, sjukvård och barnbidrag)
 • Start eller drift av näringsverksamhet
Diskrimineringsformer
 • Direkt diskriminering (när lika fall behandlas olika). Till exempel när en skola inte tillåter samkönade par att gå tillsammans (som par på t.ex, kanske upprepning). skolbalen, så kan det handla om diskriminering.
 • Indirekt diskriminering (när olika fall behandlas lika). Till exempel när gymmet inte tillåter en person att bära huvudbonad kan det innebära diskriminering då personen inte kan (eller vill) ta av sig huvudbonaden på grund av sin religiösa tro.
 • Bristande tillgänglighet (för personer med psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning).
 • Trakasserier. Till exempel när en chef upprepande gånger kränker och använder sig av glåpord till en anställd och det berör någon av diskrimineringsgrunderna.
 • Sexuella trakasserier. Till exempel när en lärare kommenterar en elevs kropp under gymnastiken och tar kontakt med eleven utöver skoltid för att fortsätta med sina sexuella anspelningar.
 • Instruktion att diskriminera. Till exempel när en överordnad uppmanar eller beordrar en arbetstagare att diskriminera eller trakassera någon på arbetsplatsen.
 • Repressalier. Det är förbjudet att bestraffa eller försämra villkoren för den som påtalar, anmäler, deltar i en utredning eller vittnar om diskriminering.