Integration

Med integration avses den sociala process som gör det möjligt att bilda en sammanhållen helhet utifrån olika gruppers intressen, erfarenheter och identiteter. Till skillnad från assimilation, som förutsätter anpassning till majoritetens normer och förhållningssätt, betyder begreppet integration att olika grupper i samhället inte behöver ge upp sin identitet för att uppnå likvärdiga ekonomiska, sociala och politiska villkor. Därför arbetar vi ständigt med frågeställningar som:

Vilka representeras?
Vad gör ”oss” lika eller olika?
Hur konstrueras identiteter och grupperingar?

Vi eftersträvar lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla. I detta sammanhang inkluderar vi även begreppet interkultur vilket innebär att alla inblandade parter är medskapare och delaktiga i att producera ett meningsskapande. Dialogen blir på så sätt meningsfull eftersom man ser att alla parter har lika rätt till sina olika identiteter och kultur.