Rasism

Rasism är ett omfattande begrepp men beskrivs oftast som ett system av föreställningar, tro och förfaranden som leder till att den enskilda individen blir placerad i ett fack. En central del av rasismens ideologi är ett ”rasifieringsperspektiv”, d.v.s. att människor är av olika raser och bundna till givna positioner som inte går att förändra. Detta innebär att rasism blir en form av maktstruktur som styrs av fördomar och okunskap.
 
Strukturell: När man talar om strukturell rasism är det viktigt att prata om vilka värderingar som finns i ett samhälle, rasism är i detta fall inte något som enbart utspelar sig mellan två personer utan är en del av samhällets normer. Det innebär att även personer som inte uttryckligen har rasistiska värderingar eller uppfattar sig som rasistiska kan utöva rasism pga. hur samhället är uppbyggt och ser ut.

Kulturell: En uppdaterad ståndpunkt i rasismens ideologi uppmärksammar begreppet kultur. Kultur i detta avseende anses vara likvärdig under förutsättningen att ingen beblanding mellan kulturer sker. Många forskare är dock överens om att kultur inte är något statiskt utan är i konstant förändring - den är ett resultat av tidigare språkliga, sociala och kulturella överenskommelser i olika grupper. Kulturrasister stävar dock efter kulturell renhet och önskar att upprätthålla gränser mellan kulturer.

Kulturrasism kan till en viss grad likställas med det engelska begreppet neo-racism.

I dagens interkulturella samhälle tenderar kulturrasister att problematisera mångkultur genom att hävda olika värden till en viss grupp utifrån kultur, religion, utseende, etnicitet etc. Exempel på kulturell rasism kan vara att ”svenskar är introverta”, många amerikaner arbetar inte och ägnar sig åt skattefusk”, ”araber tar över Sverige”, ”många zigenare har benägenhet att stjäla”.